Macchine Di Tutte Le Marche
Acquisto Da Assicurazioni,Periti O Privati
Non Si Vendono Ricambi

Prova Di Cedimento

Instemming met de algemene verkoopsvoorwaarden

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de website betreffen aandachtig te lezen

Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site carsnr1.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken. Deze website "carsnr1.be" wordt geëxploiteerd door de Didier, Gentseweg 461, 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), BE 0452.332.873.

Intellectuele Eigendom

Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is de intellectuele eigendom van Cars nr 1. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het on-line te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier. Nauwkeurigheid van informatie Cars nr 1 zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. Cars nr 1 behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.

Auteursrechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de site van Cars nr 1 evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Cars nr 1 en/of gebruikt Cars nr 1 onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten. Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Cars nr 1 toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Cars nr 1 kan bezoedelen. Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is. De gebruiker stemt ermee in om Cars nr 1 te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Cars nr 1.


Privacyreglement voor Cars nr 1 André Jacques nv.

1. Toepasselijkheid

Dit reglement geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van Cars nr 1 André Jacques nv, hierna afgekort genoemd als Cars nr 1 nv.

Cars nr 1 nv is gevestigd aan de Meensesteenweg 471 te 8800 Roeselare Belgie.

2. Definities

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, titel(s), geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, inhoud van e-mails, prestaties/cijfers, brieven, klachten, foto’s, video’s, IP-adressen, tracking cookies, loginnamen en wachtwoorden.

Verwerking van persoonsgegevens

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens (DNA/RNA) of biometrische gegevens (bijv. foto’s) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, en die al dan niet wordt vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger.

Verwerkingsverantwoordelijke

De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit reglement is het bevoegd gezag, te weten Cars nr 1 nv, vertegenwoordigd door het College van Bestuur, Francky Jacques.

Verwerker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (de oprichters) persoonsgegevens verwerkt.

Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Bevoegd gezag

De oprichters, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van dit reglement.


3. Reikwijdte en doelstelling

1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers en opdrachtnemers).

2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door de oprichters worden verwerkt. Het reglement heeft tot doel:

 • de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;
 • vast te stellen met welk doel en op welke (juridische) grondslag persoonsgegevens binnen de diensten van de oprichters worden verwerkt;
 • ook overigens te borgen dat persoonsgegevens binnen de diensten van de oprichters rechtmatig, transparant en behoorlijk worden verwerkt;
 • de rechten van betrokkenen vast te leggen en te borgen dat deze rechten door de oprichters worden gerespecteerd.


4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden de oprichters zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG.

Doelen

1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:

 • de organisatie of het geven van informatie over de te koop aangeboden wagens.
 • het informeren van de ingeschreven klanten voor het bekomen van informatie over nieuwe aanvoer van wagens.

2. De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die verenigbaar zijn met de doelen zoals beschreven in lid 1.


5. Doelbinding

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De oprichters verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.


6. Soorten persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen de diensten van de oprichters worden verwerkt, worden geregistreerd in een verwerkingsregister.


7. Grondslag verwerking

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de oprichters is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de oprichters rust.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overDe verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de oprichters of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is; in het kader van deze grondslag zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden.
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang).
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.


9. Bewaartermijnen

Cars nr 1 nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.


10. Toegang

Binnen de organisatie van Cars nr 1 nv geldt dat personen slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Verder wordt slechts toegang verschaft tot de in de administratie en systemen van de school opgenomen persoonsgegevens aan:
 • De verwerker die van Cars nr 1 nv de opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de gemaakte afspraken;
 • Derden voor zover uit de wet voortvloeit dat Cars nr 1 nv verplicht is om toegang te geven of sprake is van een (andere) grondslag voor deze verwerking, bijvoorbeeld de vervulling van een taak van algemeen belang.11. Beveiliging en geheimhouding

 • Cars nr 1 nv neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.
 • Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen Cars nr 1 nv is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens, en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden of taak.


12. Verstrekken gegevens aan derden

Cars nr 1 nv kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag bestaat in de zin van artikel 7 van dit reglement.


13. Sociale media

Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het sociale mediaprotocol van Cars nr 1 nv.


14. Rechten betrokkenen

1. Cars nr 1 nv erkent de rechten van betrokkenen, handelt daarmee in overeenstemming en bewerkstelligt dat betrokkenen deze rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Het betreft in het bijzonder de volgende rechten:

Inzage

Een betrokkene heeft recht op inzage van de door de oprichters verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, behalve voor zover het gaat om werkdocumenten, interne notities en andere documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Indien en voor zover dit recht op inzage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, bijvoorbeeld als in de documenten ook persoonsgegevens van anderen dan de betrokkene zijn vermeld, kunnen de oprichters het recht op inzage beperken.

Bij het verstrekken van de betreffende gegevens verschaffen de oprichters voorts informatie over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • (indien van toepassing) ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • (indien mogelijk) hoe lang de gegevens worden bewaard;
 • dat de betrokkene het recht heeft om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede dat hij het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • het feit dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • de bron van de persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen;
 • het eventueel toepassen van geautomatiseerde besluitvorming en de betreffende onderliggende logica en het belang en de gevolgen voor de betrokkene;
 • de passende waarborgen indien de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

Verbetering, aanvulling, verwijdering

Cars nr 1 nv verbetert de persoonsgegevens van een betrokkene in het geval de betrokkene terecht heeft aangegeven dat de gegevens onjuist zijn, en Cars nr 1 nv vult de persoonsgegevens van een betrokkene aan indien de betrokkene terecht om aanvulling heeft verzocht. Voorts kan de betrokkene verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens. Cars nr 1 nv gaat daartoe over indien is voldaan aan een wettelijke grondslag voor het verzoek, tenzij het onmogelijk is om aan het verzoek te voldoen of dit een onredelijke inspanning zou vergen.


Bezwaar

Indien Cars nr 1 nv persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van artikel 7 onder a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt Cars nr 1 nv de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, behalve als naar het oordeel van Cars nr 1 nv het belang van Cars nr 1 nv, het belang van derden of het algemeen belang in het betreffende concrete geval zwaarder weegt.

Beperken verwerking

De betrokkene kan voorts verzoeken om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, namelijk indien hij een verzoek tot verbetering heeft gedaan, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of als de gegevensverwerking onrechtmatig is. De oprichters staken dan de verwerking, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, de oprichters de gegevens nodig heeft voor een rechtszaak of de verwerking nodig is ter bescherming van de rechten van een andere persoon of vanwege gewichtige redenen.

Kennisgevingsplicht

Als Cars nr 1 nv op verzoek van een betrokkene een verbetering of verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, of de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, zal Cars nr 1 nv eventuele ontvangers van de betreffende persoonsgegevens daarover informeren.

Procedure

Cars nr 1 nv handelt een verzoek van een betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, af. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als deze verlenging plaatsvindt, wordt de betrokkene daarover binnen een maand na de ontvangst van het verzoek geïnformeerd. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt. Wanneer Cars nr 1 nv geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt Cars nr 1 nv onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst mede waarom het verzoek niet wordt ingewilligd en informeert hij de betrokkene over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.

Intrekken toestemming

Indien voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijden door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken. Als de toestemming wordt ingetrokken, staken de oprichters de verwerking van persoonsgegevens, behalve als er een andere grondslag (zoals bedoeld in artikel 7) voor de gegevensverwerking is. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden niet aan.


15. Transparantie

Cars nr 1 nv informeert de betrokkene(n) actief over de verwerking van hun persoonsgegevens, in ieder geval door middel van een laagdrempelige privacyverklaring. In de privacyverklaring wordt in ieder geval de volgende informatie vermeld:

 • de contactgegevens van Cars nr 1 nv;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Cars nr 1 nv;
 • de doeleinden van de gegevensverwerking en de grondslagen voor de verwerking;
 • een omschrijving van de belangen van Cars nr 1 nv indien de verwerking wordt gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Cars nr 1 nv;
 • de (categorieën) ontvangers van de persoonsgegevens, zoals verwerkers of derden;
 • in voorkomend geval: of de persoonsgegevens worden verzonden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER);
 • hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard;
 • dat de betrokkene het recht heeft om Cars nr 1 nv te verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens, en dat hij het recht heeft om te verzoeken om beperking van de verwerking, om bezwaar te maken of om een beroep te doen op het recht van gegevensoverdraagbaarheid;
 • dat de betrokkene het recht heeft om zijn toestemming in te trekken, als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming;
 • dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten, en of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien hij de persoonsgegevens niet verstrekt;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, vergezeld van nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.


16. Meldplicht datalekken

Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden bij het meldpunt (boekhouding@carsnr1.com), conform het protocol beveiligingsincidenten en datalekken van Carsnr1 nv. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.


17. Klachten

 • Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van Cars nr 1 nv niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen Cars nr 1 nv geldende klachtenregeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Cars nr 1 nv.
 • Als een klacht naar de mening van betrokkene door Cars nr 1 nv niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.


18. Onvoorziene situatie

Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement, neemt het College van Bestuur van Cars nr 1 nv de benodigde maatregelen, en wordt beoordeeld of dit reglement dientengevolge moet worden aangevuld of aangepast.


19. Wijzigingen reglement

 • Dit reglement is na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vastgesteld door het College van Bestuur van Cars nr 1 nv. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van Cars nr 1 nv en de websites van de scholen. Het reglement wordt verder actief onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door middel van verwijzing in de schoolgids.
 • Het College van Bestuur kan dit reglement wijzigen na instemming van de GMR.


20. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van Carsnr1.be nv en treedt in werking op [31/05/2018].

Deze tekst kan worden vertaald in de één van de gebruikte talen op onze website op gewoon verzoek als dit nodig blijkt voor de betrokkene.
These privacy regulations can be offered in translation on simple request.
Ces réglements de confidentialitépeut etre offert en traduction sur simple demande.
Dieser datenschutzbestimmungen kann auf einfache Anfrage in Übersetzung angeboten werden.
Questo norme sulla privacy può essere offerto in traduzione su semplice richiesta.


Politica dei COOKIES di Carsnr1.be

Raccogliamo dati per la ricerca al fine di ottenere una migliore comprensione dei nostri clienti, in modo da poter adattare i nostri servizi di conseguenza.

Questo sito Web utilizza "cookie" (file di testo posizionati sul computer) per consentire al sito Web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito Web possono essere trasferite ai server sicuri di Carfac o terze parti. Utilizziamo queste informazioni per tenere traccia di come l'utente utilizza il sito Web, compilare report sulle attività del sito Web e offrire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all'utilizzo di Internet.